Telefon: +381 60 81 83 402
Nikons
Nikons

 

Potrebna dokumentacija za finansijski / operativni lizing

Prikupljamo svu neophodnu dokumentaciju za podnošenje zahteva za finansijski / operativni lizing

 

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahteva za lizing

1. Ponuda dobavljača
2. Ponuda za finansiranje prihvaćena od strane klijenta
3. Zahtev za finansiranje
4. Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera

PRAVNA LICA

1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre ili kopija izvoda iz sudskog registra, sa svim promenama i svim prilozima
2. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
3. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
4. Komplet završni računi za poslednje 2 godine na dan 31.12. (bilans stanja, bilans uspeha i aneks), tekući poslednji obračunsk i izveštaj (ili brutobilans – zaključni list na dan podnošenja zahteva), napomene uz finansijske izveštaje (ukoliko postoje) i izveštaj revizora (ukoliko postoji)
5. Fotokopija lične karte (obe strane) direktora i vlasnika preduzeća (ukoliko nije ista osoba), odnosno kopija pasoša i boravišna dozvola (ukoliko je strani državljanin). Za svako pravno lice koje je osnivač/vlasnik preduzeća, sa minimalno 25% vlasničkog udela ili akcija, potrebno je dostaviti izvod iz registra, a ukoliko je u pitanju fizičko lice – fotokopiju lične karte ili pasoša (ukoliko je strani državljanin) ili dostaviti Izjavu o vlasničkoj strukturi (obrazac) koju potpisuje zakonski zastupnik/punomoćnik pravnog lica i stvarni vlasnik
6. Potpisana saglasnost klijenta da lizing kompanija može pristupiti Kreditnom birou
7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa;primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 1.440,00 dinara za korisnika, 600,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35;poziv na broj: 8/04-7049

FIZIČKA LICA

1. Fotokopija lične karte (obe strane /original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) ili pasoša
2. Obračunski list plate za prethodna 3 meseca
3. Izvod iz banke sa računa korisnika lizinga preko kog se prima plata za prethodna 3 meseca
4. Popunjen i overen obrazac Administrativne zabrane od strane Vašeg poslodavca (3 primerka)
5. Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV (odnosi se samo na lica koja su u sistemu PDV)
6. Potpisana saglasnost klijenta da lizing kompanija može pristupiti Kreditnom birou
7. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime, prezime i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 246,00 dinara za korisnika, 102,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

Napomena: Vlasnici firmi ili radnji koji podnose zahtev za finansiranje kao fizička lica moraju dostaviti svu dokumentaciju i za fizička lica i za pravna lica, odnosno privatne preduzetnike.

POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA- FIZIČKA LICA

1. Ponuda dobavljača
2. Popunjena saglasnost klijenta da lizing kompanija može pristupiti Kreditnom birou
3. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (Instrukcije za uplatu troškova KB: Uplatilac: ime, prezime i adresa; Iznos: 246,00 dinara; Namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnom birou; Primalac: Udruženje banaka Srbije; Broj racuna: 160 - 348470 - 35; Poziv na broj: 8/04-7049)
4. Izvod sa tekućeg računa za poslednjih 6 meseci
5. Fotokopije ugovora sa prerađivačkom industrijom (šećeranama, uljarama, mlinovima, mlekarama, hladnjačama i sl.)
6. Rešenje o plaćenom porezu i poresko rešenje
7. Potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva
8. Fotokopija licne karte (obe strane) i pasoša poljoprivrednog proizvodaca

 

PRIVATNI PREDUZETNICI

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a

1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre, sa svim promenama i prilozima
2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
3. Potvrda o ostvarenom prometu iz banke koju dostavljate RUJP-u
4. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
5. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
6. Fotokopija Rešenja o paušalnom plaćanju poreza na dohodak za samostalno obavljanje delatnosti
7. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
9. Potpisana saglasnost klijenta da lizing kompanija može pristupiti Kreditnom birou
10. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena
uplate:troškovi izveštavanja Kreditnog biroa;primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

Preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

1. Kopija izvoda iz Agencije za privredne registre, sa svim promenama i prilozima
2. Fotokopija Bilansa uspeha za poslednje 2 poslovne godine i poslednji bilans za tekuću godinu (ili bruto bilans na dan podnošenja zahteva)
3. Fotokopija prijave o plaćenom PDV-u (mesečno/tromesečno)
4. Fotokopija Kartona deponovanih potpisa (kopija dokumenta overena u matičnoj banci)
5. Fotokopija OP obrasca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora (original na uvid)
6. Fotokopija lične karte (obe strane/original na uvid ili kopija overena u sudu ili opštini) preduzetnika
7. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama (nadležne RUJP)
8. Potpisana saglasnost klijenta da lizing kompanija može pristupiti Kreditnom birou
9. Priznanica o izvršenoj uplati troškova Kreditnom birou (korisnik lizinga: ime firme i adresa; namena uplate: troškovi izveštavanja Kreditnog biroa; primalac: Udruženje banaka Srbije, šifra plaćanja: 121, iznos 600,00 dinara za korisnika, 240,00 dinara za jemca; broj računa: 160-348470-35; poziv na broj: 8/04-7049

Molimo Vas da svu dokumentaciju overite potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća. Lizing kompanija zadržava pravo da zatraži svu dodatnu dokumentaciju, a u cilju pozitivnog rešavanja Vašeg zahteva

 

"Mnogi ljudi ne vode računa o svom novcu sve dok ga skoro ne potroše - drugi isto rade sa svojim vremenom"
- Johan Wolfgang von Goethe

© 2018 All rights reserved
Dizajn Studio Digital , Novi Sad